FREE shipping from €50.00 | Daily shipping

Privacy policy

Privacy & Cookie policy

Voorwoord

Deze privacy policy gaat uit van:

The Natural Way BV
Vlierstraat 89
9120 Beveren
België
+32476536643
BTW BE0774.939.334
IBAN BE20 0689 4292 0556

Ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0774.939.334
RPR Gent (afdeling Dendermonde)
(verder genaamd ‘The Natural Way’)

Deze privacy policy gaat uit van The Natural Way in haar hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke en is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens via de website www.thenaturalway.be, alsook op haar levering van diensten.

The Natural Way zal uw persoonsgegevens, zijnde informatie waarmee u als persoon geïdentificeerd kan worden, met  grote zorg behandelen, de passende maatregelen nemen om misbruik, verlies, vernietiging, beschadiging onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging, dan wel andere onrechtmatige verwerking tegen te gaan.

The Natural Way verwerkt uw gegevens met respect voor de principes van rechtmatigheid, behoorlijkheid en transparantie, doelbinding, minimale gegevensverwerking, juistheid, opslagbeperking, integriteit en vertrouwelijkheid.

The Natural Way wenst u door middel van deze privacy policy in te lichten over:

 • welke en op welke wijze persoonsgegevens worden verzameld;
 • waarvoor uw gegevens worden gebruikt en de rechtsgrond;
 • hoe ze worden beschermd;
 • met wie ze worden gedeeld;
 • of uw persoonsgegevens naar het buitenland worden doorgestuurd; en
 • hoe lang ze worden bewaard.

Vervolgens wordt uitgelegd hoe u uw rechten met betrekking tot de verzamelde informatie kunt uitoefenen.

Deze transparantie zorgt ervoor dat u geïnformeerde beslissingen kunt nemen bij het overmaken van uw persoonsgegevens.

The Natural Way kan deze privacy policy op ieder moment wijzigen. The Natural Way zal de laatste versie van de privacy policy op haar website publiceren. Het is dus aan te raden deze periodiek te bekijken. Indien ingevolge de toepasselijke wetgeving uw voorafgaandelijke toestemming nodig is voor wijzigingen aan deze privacy policy, zal The Natural Way u contacteren.

Deze privacy policy werd voor het laatst op 7 maart 2022 geüpdatet.

Welke persoonsgegevens verzamelt The Natural Way?

The Natural Way beperkt de verzameling van persoonsgegevens tot wat noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan de hieronder vermelde doeleinden.  

The Natural Way verwerkt de volgende persoonsgegevens:

 • Voornaam en naam;
 • Geslacht;
 • Telefoonnummer;
 • Functie;
 • Adres;
 • Bankgegevens;
 • E-mailadres.

Wanneer u op de www.thenaturalway.be website surft, kan eveneens uw IP-adres en gedragsdata  gevangen worden o.a. via cookies.

In dit kader verwijst The Natural Way eveneens naar haar Cookie Policy dewelke u via deze link kunt raadplegen.

Er worden geen gevoelige persoonsgegevens verzameld.

U kunt The Natural Way uw persoonsgegevens overgemaakt hebben via e-mail, via haar sociale media-pagina’s (bijvoorbeeld Facebook Messenger, Instagram), door het surfen op de website www.thenaturalway.be, dan wel op andere wijze. The Natural Way kan uw gegevens ook via derde partijen ontvangen hebben.

Vergeet The Natural Way niet te informeren over een wijziging van uw persoonsgegevens indien deze informatie voor The Natural Way relevant is. The Natural Way streeft er op haar beurt naar om uw persoonsgegevens accuraat te houden.

Indien u bepaalde gegevens niet wenst over te maken, is het mogelijk dat The Natural Way de gevraagde diensten niet (naar behoren) kan uitvoeren.

Wanneer u gegevens van derden gebruikt, bijvoorbeeld omdat u daar een pakket wenst te laten bezorgen, zorgt u ervoor dat u de persoonsgegevens van die derde rechtmatig aan The Natural Way kunt overmaken.

Waarvoor gebruikt The Natural Way uw persoonsgegevens?

Precontractuele communicatie en uitvoeren van de klantenovereenkomst

The Natural Way gebruikt uw persoonsgegevens in de eerste plaats om u haar diensten te kunnen aanbieden. Dit dus in het algemeen in het kader van de precontractuele communicatie of om de overeenkomst tussen u en The Natural Way te kunnen uitvoeren.

Bv. The Natural Way verwerkt uw adres om u de producten te verzenden.

Optimalisatie van de diensten en degelijk klantenbeheer

Verder kan The Natural Way uw persoonsgegevens gebruiken om haar diensten te optimaliseren en voor degelijk klantenbeheer. Dit op basis van de gerechtvaardigde belangen van The Natural Way.

Promotie

Wanneer u klant bent van The Natural Way, kan uw e-mailadres, voornaam, naam en geslacht ook gebruikt worden om verdere gelijke of gelijkaardige diensten aan u te promoten en u te informeren over weetjes in de sector. Dit op basis van het gerechtvaardigde belang van The Natural Way. Wanneer het niet gaat over gelijke of gelijkaardige producten of diensten geeft u hierbij uw toestemming voor dergelijke verwerking voor promotionele doeleinden.

Wanneer u apart zou inschrijven op een nieuwsbrief of promo zonder dat u klant bent, zal uw toestemming voor de verwerking van uw voornaam, naam, geslacht en e-mailadres gevraagd worden.

In geval de promo gebaseerd is op toestemming, kunt The Natural Way op ieder moment verzoeken dergelijke inlichtingen of nieuwsbrieven niet langer te versturen (recht van bezwaar).

Statistieken en beveiliging

Verder zal de website ook statistieken over het surfgedrag van de bezoekers verzamelen. Ook zal de website cookies bevatten. Daarbij kan uw IP-adres gevangen worden. Deze verwerking van de op die manier verkregen persoonsgegevens is gebaseerd op gerechtvaardigd belang voor wat de veiligheid en goede werking van onze website betreft. Behoudens voor de noodzakelijke cookies, vragen wij altijd uw toestemming.

Wettelijke verplichtingen

Daarnaast gebruikt The Natural Way uw gegevens om te voldoen aan de wettelijke bepalingen die op haar van toepassing zijn en om haar rechten te vrijwaren (bv. in geval van een geschil zal zij uw persoonsgegevens gebruiken om u de nodige correspondentie te sturen).

Wanneer The Natural Way uw gegevens op basis van een andere rechtsgrond, dan wel voor een ander doel zou verwerken, zal u hieromtrent voorafgaandelijk alle relevante informatie ontvangen en zal uw toestemming hiertoe worden gevraagd indien nodig.

The Natural Way doet geen beroep op computergestuurde programma’s om beslissingen met betrekking tot uw persoonsgegevens of profiling te nemen.

Welke beschermingsmaatregelen heeft The Natural Way doorgevoerd?

The Natural Way heeft zowel administratieve (zoals het gebruik van paswoorden, geheimhoudingsverklaringen wanneer nodig), organisatorische (bv. gepaste methode van opslag, regelmatige back-up, toegang beperken tot personen die de gegevens nodig hebben) als technische maatregelen (bv. antivirusprogramma’s, beveiliging van netwerkverbindingen door gebruik van een Secure Socket Layer (SSL)) genomen om uw persoonsgegevens te beschermen.

The Natural Way streeft ernaar ook in de toekomst de gepaste maatregelen te nemen, hierbij steeds rekening houdende met de specifieke aard en grootte van haar activiteiten, met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, alsook met de context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico's voor de rechten en vrijheden van personen.

The Natural Way’s website kan links, plug-ins naar externe websites bevatten. Indien u persoonsgegevens aan deze websites overmaakt, zijn de privacy regels van deze websites van toepassing en treden dergelijke partijen in de eerste plaats op als verwerkingsverantwoordelijke.

Met wie deelt The Natural Way uw persoonsgegevens?

The Natural Way deelt uw gegevens enkel met externe dienstverleners die The Natural Way bijstaan in de uitvoering van de verkopen en diensten. Te denken valt aan haar IT-providers en accountant, postdiensten.

Deze externe dienstverleners zijn eveneens gebonden aan de privacy wetgeving en The Natural Way maakt met hen de nodige afspraken (bv. door het afsluiten van een verwerkersovereenkomst). Zij krijgen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn om hun dienst te verlenen.

Ten slotte worden uw persoonsgegevens gedeeld met de bevoegde autoriteiten indien zij daarom zouden verzoeken. The Natural Way zal u hiervan voorafgaandelijk op de hoogte brengen indien dit is toegestaan.

Gaan uw persoonsgegevens naar het buitenland?

The Natural Way kan uw persoonsgegevens naar andere landen overdragen. In geval van transmissie naar landen buiten de EEA, zal The Natural Way de nodige maatregelen blijven nemen om uw rechten met betrekking tot persoonsgegevens te garanderen en de veiligheid en integriteit ervan te verzekeren. Dit doorgaans op basis van de standard contractual clauses zoals goedgekeurd door de Europese Commissie.

Hoe lang bewaart The Natural Way uw persoonsgegevens?

The Natural Way zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is. In principe worden uw klantengegevens bewaard tot één jaar na de beëindiging van de klantenrelatie.

Indien u promoties en algemene informatie over de sector via een nieuwsbrief of ander communicatiemiddel ontvangt, worden uw voornaam, naam, geslacht, e-mailadres bewaard tot op het moment dat u zich uitschrijft wanneer u geen klant bent.

Verder bewaart The Natural Way de nodige persoonsgegevens om te voldoen aan de wettelijke bepalingen zoals de fiscale bepalingen met betrekking tot de bewaring van gegevens. The Natural Way zal daarom de desbetreffende gegevens tot 7 jaar na het afsluiten van een opdracht bewaren. The Natural Way houdt de nodige gegevens ook bij voor het vrijwaren van haar rechten in geval van geschillen (10 jaar voor contractuele aansprakelijkheid, bij rechtsvordering: tot einde van de procedure).

Na het verstrijken van de retentieperiode zal de data verwijderd worden.

Welke rechten heeft u?

U heeft verschillende rechten:

 1. Recht van toegang en recht om een kopie te bekomen

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om de persoonsgegevens en andere informatie op te vragen ter inzage. The Natural Way stuurt u dan binnen een redelijke termijn en kosteloos een kopie.

 1. Recht op rectificatie, verwijdering, beperking en intrekking

Verder kunt u ook om een aanpassing of wissing van uw persoonsgegevens verzoeken of uw toestemming met betrekking tot (een bepaald) gebruik of verwerking beperken (bijvoorbeeld wanneer The Natural Way de juistheid van uw persoonsgegevens controleren) of intrekken (indien van toepassing).

 1. Recht van bezwaar

U kunt in bepaalde gevallen een bezwaar indienen en The Natural Way dus vragen om te stoppen om bepaalde gegevens te verwerken, wanneer u degelijke en legitieme redenen heeft om dit te doen.

U kunt uw toestemming steeds intrekken.

 1. Recht op overdraagbaarheid van de gegevens

U heeft het recht om de persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en om de gegevens aan een andere verwerker over te dragen.

 1. Recht om klacht te richten aan de bevoegde autoriteit

Klachten kunt u bovendien steeds richten aan de bevoegde autoriteiten. Voor België is dit de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, contact@apd-gba.be

Dit alles binnen het kader en limieten van de toepasselijke wetgeving.

Toepasselijke wet en rechtbank

Op deze privacy policy, het verwerken van de persoonsgegevens is het Belgische recht van toepassing. Alle geschillen worden bij voorkeur in der minne geregeld. Indien dit onmogelijk blijkt, behoren alle geschillen voortvloeiende uit deze privacy policy en het verwerken van persoonsgegevens tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken en hoven van het arrondissement waar The Natural Way haar zetel heeft indien dit is toegestaan overeenkomstig de toepasselijke wetgeving.

Contactpunt

Heeft u vragen, wenst u een verzoek of een bezwaar met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens of deze privacy policy in te dienen? Neem dan contact op met The Natural Way via info@thenaturalway.be. U kunt The Natural Way ook steeds berichten via gewone post op haar zetel hierboven vermeld. Dank een bewijs van uw identiteit toe te voegen.

The Natural Way zal u zo snel als mogelijk een antwoord bieden en in ieder geval binnen 1 maand. Uitzonderlijk kan dit langer duren (tot maximum in totaal 3 maanden), maar dan laat The Natural Way u binnen 1 maand weten hoe dit komt. Het al dan niet kunnen uitoefenen van uw rechten hangt samen met de verwerking en de rechtsgrond.

 

Cookie Policy

Voorwoord

Deze cookie policy gaat uit van:

The Natural Way BV
Vlierstraat 89
9120 Beveren
België
BTW BE0774.939.334

Ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0774.939.334
RPR Gent (afdeling Dendermonde)
(verder genaamd ‘The Natural Way’)

Door middel van onderhavige cookie policy wensen wij u te informeren over de cookies die deze website www.thenaturalway.be (hierna verder de ‘Website’) verwerkt. Door de cookie policy te accepteren via de banner, gaat u onvoorwaardelijk akkoord met deze cookie policy. Noteer dat bepaalde functionaliteiten van de Website niet (afdoende) kunnen werken indien u deze cookie policy niet aanvaardt.

Hou er rekening mee dat deze informatie af en toe verandert, bijvoorbeeld omdat The Natural Way de Website aanpast. The Natural Way doet haar uiterste best om deze informatie steeds zo accuraat mogelijk te houden. The Natural Way kan deze cookie policy dus op ieder moment wijzigen en zal de laatste versie van de cookie policy steeds op haar Website publiceren. Het is dus aan te raden deze periodiek te bekijken.

Deze cookie policy werd voor het laatst op 7 maart 2022 geüpdatet.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine date files die door een website op uw computer of mobiel apparaat worden geplaatst. Zij kunnen helpen bij het navigeren op een website en kunnen de nodige inzichten verschaffen teneinde de werking van de website te optimaliseren. Zo kan een website de pagina's die u heeft bezocht en uw voorkeuren (zoals gebruikersnaam, taal, lettergrootte en andere voorkeuren) onthouden zodat u die niet bij ieder bezoek aan de website opnieuw hoeft in te vullen.

Cookies kunnen persoonsgegevens verwerken. Lees daarom ook de bijhorende privacy policy via deze link.

Deze Website

De Website maakt gebruik van de volgende cookies:

1/ Noodzakelijke/technische cookies

De Website heeft deze cookies nodig om naar behoren te kunnen werken, zorgen voor een goed functioneren van de Website.

2/ Analytische en preferentiële cookies

Met deze cookies wordt informatie verzameld over het gebruik van de Website met de bedoeling de inhoud van de Website te verbeteren, aan te passen aan de wensen van de bezoekers en het gebruiksgemak van de Website te vergroten.

Analytische cookies op deze Website:

_ga: HTTP cookie van 2 jaar gelinkt aan Google Analytics

_gat: HTTP cookie van 1 dag gelinkt aan Google Analytics

_gid: HTT¨P cookie van 1 dag gelinkt aan Google Analytics

collect: sessie pixel gelinkt aan Google Analytics

localization: HTTP cookie van 13 dagen uitgaande van de Website (server in Canada)

3/ Marketing cookies

Deze cookies worden gebruikt met de bedoeling om bijvoorbeeld relevante ads te tonen aan bezoekers van de Website.

Marketing cookies op deze Website:

_fbp: HTTP cookie van 3 maanden gelinkt aan Facebook

_gcl_au: HTTP cookie van 3 maanden gelinkt aan Google

_landing_page en _orig_referrer: HTTP cookie van 13 dagen gelinkt aan de Website

_s, shopify_s, _shopify_sa_p en _shopify_sa_: HTTP cookie van 1 dag gelinkt aan de Website en Shopify

_shopify_y : HTTP cookie van 1 jaar gelinkt aan de website en Shopify

_y: HTT¨P cookie van 1 jaar gelinkt aan de Website

IDE: HTTP cookie van 1 jaar gelinkt aan Google DoubleClick

pagead/1p-conversion/#: sessie pixel gelinkt aan Google

pagead/viewthroughconversion/618360604: sessie pixel gelinkt aan Google

tr: sessie pixel gelinkt aan Facebook

visitor_info1_live: HTTP cookie van 179 dagen gelinkt aan YouTube

YSC: HTTP sessie cookie gelinkt aan YouTube

yt:.innertube::nextId: HTML persistent cookie gelinkt aan YouTube

yt.innertube::requests: HTML persistent cookie gelinkt aan YouTube

yt-remote-cast-available: HTML sessie cookie gelinkt aan YouTube

yt-remote-cast-installed: HTML sessie cookie gelinkt aan YouTube

yt-remote-connected-devices: HTML persistent cookie gelinkt aan YouTube

yt-remote-device-id: HTML persistent cookie gelinkt aan YouTube

yt-remote-fast-check-period: HTML sessie cookie gelinkt aan YouTube

yt-remote-session-app: HTML sessie cookie gelinkt aan YouTube

yt-remote-sessie-name: HTML sessie cookie gelinkt aan YouTube

Deze Website maakt dus ook gebruik van third party cookies.

Een volledig overzicht van de cookies die op deze website gebruikt worden, kunt u op ieder moment bij The Natural Way bekomen.

Richtlijnen

De meeste browsers aanvaarden automatisch cookies. U kunt evenwel de instellingen van uw browser wijzigen teneinde deze te blokkeren. U kunt cookies altijd controleren en/of wissen. Meer hierover leest u op aboutcookies.org. Dit betekent mogelijks wel dat u daarna uw voorkeuren bij ieder bezoek opnieuw moet instellen en/of dat sommige delen van de Website niet (naar behoren) werken.

Noteer dat steeds risico’s verbonden zijn aan het gebruik van internet of enig ander medium waarmee de Website nu en in de toekomst ter beschikking wordt gesteld.

Toepasselijke wet en rechtbank

Het Belgische recht is van toepassing op deze cookie policy en het gebruik van cookies. Alle geschillen worden bij voorkeur in der minne geregeld. Indien dit onmogelijk blijkt, behoren alle geschillen voortvloeiende uit deze cookie policy of het gebruik van cookies op de Website tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken en hoven van het vestigingsadres van The Natural Way, tenzij dwingende wetgeving dit zou verbieden.

Contactpunt

Heeft u vragen, wenst u een verzoek of een bezwaar met betrekking tot deze cookie policy of het gebruik van cookies in te dienen, neem dan contact op met The Natural Way via info@thenaturalway.be. U kunt The Natural Way ook steeds berichten via gewone post op haar zetel hierboven vermeld. The Natural Way zal u zo snel als mogelijk een antwoord bieden.

Net Orders Checkout

Item Price Qty Total
Subtotal $0.00
Shipping
Total

Shipping Address

Shipping Methods