FREE shipping from €50.00 | Daily shipping

Terms of service


Artikel 1. Ondernemingsgegevens

Deze algemene voorwaarden (hierna de ‘Voorwaarden’) gaan uit van:

The Natural Way BV
Vlierstraat 89
9120 Beveren
België
info@thenaturalway.be 
+32476536643
BTW BE0774.939.334

Ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0774.939.334
RPR Gent (afdeling Dendermonde)
(verder genaamd ‘The Natural Way’)
E-mailadres: info@thenaturalway.be
Website: www.thenaturalway.be (hierna de “Website”)
Bankgegevens: BE20 0689 4292 0556 BIC: GKCCBEBB

Artikel 2. Toepassingsgebied

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen door The Natural Way aan een klant (hierna de ‘Klant’). Overeenkomsten kunnen op verschillende wijzen tot stand komen bv. door middel van aankoop via de webshop van de Website, via offerte. Onderhavige Voorwaarden kunnen aldus een onderscheid maken naargelang de wijze van totstandkoming van de overeenkomst.

De producten kunnen zowel  voor ondernemingen (‘business to business)’ als voor particulieren (‘business to consumer’) nuttig zijn. Onderhavige Voorwaarden kunnen dus bovendien een onderscheid maken naargelang de soort Klant. Indien u interesse heeft in ‘reselling’, gelieve apart contact op te nemen. Wanneer u dit niet doet, gaat u ermee akkoord dat u de producten niet koopt met als enige doel het verder doorverkopen van de producten.

The Natural Way zal deze Voorwaarden steeds kenbaar maken en vragen deze te aanvaarden. Het is aan de Klant om deze zorgvuldig door te nemen alvorens deze te aanvaarden teneinde latere discussies te vermijden. Afhankelijk van de bestelmethode zullen deze Voorwaarden ook bij de orderbevestiging worden gevoegd in een formaat dat kan worden opgeslagen of afgedrukt.

De eventuele leveranciersvoorwaarden van de Klant worden uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij dit anders schriftelijk zou overeengekomen worden tussen The Natural Way en de Klant.

Wanneer naast deze Voorwaarden tevens specifieke voorwaarden van toepassing zijn of nog andere voorwaarden deel uitmaken van een offerte/specifiek aanbod, geldt in geval van discrepanties de volgende volgorde, waarbij 1/ primeert op 2/ en 3/ en 2/ primeert op 3/:

1/ offerte voorwaarden;

2/ activiteit-specifieke voorwaarden;

3/ onderhavige Voorwaarden.

Van één of meer bepalingen in deze Voorwaarden of andere voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen tussen The Natural Way en de Klant. De overige bepalingen van deze Voorwaarden dan wel de andere voorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht.

The Natural Way behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden, dan wel andere voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen. Het is aldus aangewezen deze Voorwaarden en de eventuele andere voorwaarden bij iedere nieuwe bestelling goed door te nemen. Deze Voorwaarden werden voor het laatst gewijzigd op: 7 maart 2022.

De Klant gaat er expliciet mee akkoord dat voor het bestelproces, de voorwaarden en eventuele andere communicatie Nederlands gebruikt wordt. De Klant zal de toepassing van de voorwaarden niet kunnen betwisten omdat deze niet in diens moedertaal of enige andere taal waren. 

Daar waar de Website doorstuurt naar een andere website, al dan niet via plug-ins, zijn alle voorwaarden, policies en richtlijnen van deze andere websites van toepassing. The Natural Way kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de activiteiten van deze derden.

Artikel 3. Bestelling en totstandkoming van de overeenkomst

Aanbiedingen

Het aanbod van The Natural Way staat beschreven op de Website.

Het is mogelijk dat The Natural Way in sommige situaties een aanbod in een formele offerte giet waarbij deze Voorwaarden gevoegd worden en er integraal deel van uitmaken. Een aanbod van The Natural Way is alsdan slechts een uitnodiging tot het plaatsen van een bestelling bij The Natural Way. Een aanbod is desgevallend slechts geldig ten aanzien van de persoon/personen tot wie het aanbod gericht is. Een aanbod heeft een geldigheidsduur zoals wordt afgesproken, of bij gebreke hieraan een geldigheidsduur van veertien (14) kalenderdagen na datum van het uitsturen van het aanbod. The Natural Way heeft vóór de aanvaarding van het aanbod door de Klant het recht om fouten in een aanbod recht te zetten of het aanbod in te trekken. Het aanbod is bij diensten op maat gebaseerd op de gegevens die de Klant heeft verstrekt.

Het aanbod omvat enkel de bestellingen erin vermeld, met expliciete uitsluiting van enig meerwerk of ander werk als gevolg van een wijziging van de bestelling.

Normale bestelproces via de Website:

De Klant kan vrij navigeren op de verschillende pagina's van de Website zonder zich daarom te verbinden tot een bestelling.

Indien de Klant een bestelling wenst te plaatsen, dan kiest hij de verschillende producten waarvoor hij belangstelling heeft en die belangstelling kan hij duidelijk maken door te klikken op “Aan winkelwagen toevoegen”. Hierna kan hij klikken op “Winkelwagen bekijken”. Er verschijnt dan een samenvatting van zijn bestelling op het scherm. Op om het even welk moment kan de Klant een overzicht krijgen van de producten die hij selecteerde of zijn bestelling wijzigen, en dit door te klikken op het icoontje van een shoppingtas (rechts bovenaan). Ook hier krijgt hij de samenvatting te zien van zijn bestelling. De Klant kan zijn bestelling verderzetten door te klikken op “Afrekenen”. De Klant moet zich dan identificeren, hetzij door zijn e-mailadres en paswoord in te voeren als hij al een account heeft, hetzij door het document dat getoond wordt correct in te vullen en onder andere de nodige informatie te verstrekken voor zijn identificatie, zijn naam, voornaam en postadres. De Klant kan tijdens het bestelproces de ingevulde gegevens wijzigen en corrigeren, zoals de samenstelling van zijn winkelwagen, het leverings- en facturatieadres, alvorens de bestelling definitief te valideren.

Na kennis te hebben genomen van de status van zijn bestelling en eens alle gevraagde informatie door de Klant ingevuld werd, moet hij zijn gewenste betaalwijze selecteren. De Klant moet op "Doorgaan met verzenden" klikken om zijn bestelling definitief te bevestigen.

Totstandkoming van de overeenkomst

Iedere bestelling is bindend. De overeenkomst tussen de Klant en The Natural Way wordt gesloten op moment dat The Natural Way de goede ontvangst van de bestelling bevestigt (al dan niet door middel van een automatische bevestigingse-mail). Deze bevestiging zult u onmiddellijk na bestelling ontvangen. Mocht dit niet het geval zijn, dank The Natural Way te contacteren.

Eventuele aanvullingen of andere wijzigingen van de bestelling zijn eveneens pas geldig na schriftelijke bevestiging hiervan door The Natural Way.

Bijzondere voorwaarden of weigeringen

The Natural Way kan beslissen de geldigheid van de overeenkomst te onderwerpen aan bijzondere voorwaarden of te weigeren in geval van bijzondere situaties. Zo kan The Natural Way een bestelling die onvolledig of onjuist is, opschorten of annuleren of een bestelling opschorten of annuleren wanneer vorige bestellingen niet of onvolledig betaald werden.

Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet de Klant minstens 18 jaar oud zijn. Als The Natural Way bemerkt dat de bestelling is geplaatst door een minderjarige, behoudt zij zich het recht voor om de bestelling te weigeren.

Wanneer de Klant zich niet kenbaar maakt als vertegenwoordiger van een onderneming, geldt dat de Klant als particulier gaat bestellen.

Artikel 4. Verkoop van producten

Beschrijving

The Natural Way streeft ernaar de producten zoals de boeken met een zo duidelijk mogelijke beschrijving aan te bieden. De kleuren van de fysieke producten zoals ze weergegeven worden op de Klant’s computer of andere digitale drager kan afwijken van de kleur in werkelijkheid door o.a. de schermsterkte of wanneer de foto’s door verschillende fotografen gemaakt zijn.

The Natural Way streeft er tevens naar om de informatie op de Website en anderzijds volledig, juist en up to date te houden. Alle beschrijvingen van producten of productprijzen kunnen op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving, door The Natural Way worden gewijzigd. Er kunnen ook onvolledigheden of fouten in de aangeboden informatie staan die bijvoorbeeld betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, verzendtijd en beschikbaarheid. Enkel de gedurende de eigenlijke bestelprocedure bevestigde kenmerken en gegevens zijn verbindend. The Natural Way kan op elk moment bestellingen annuleren als de productinformatie of productprijs op het moment van de bestelling kennelijk onjuist was.

Heeft de Klant twijfels of specifieke vragen omtrent de aangeboden informatie, gelieve The Natural Way alsdan te contacteren via de communicatiemiddelen hierboven vermeld in het artikel 1.

Beschikbaarheid

De verkoop kan enkel doorgaan zolang de voorraad strekt en de voorraad kan te allen tijde worden aangepast door The Natural Way. The Natural Way kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de schade die zou voortvloeien uit het uiteindelijk niet meer beschikbaar zijn van een product. De Klant zal hiervan uiteraard wel op de hoogte gebracht worden. The Natural Way behoudt zich tevens het recht voor om op elk moment de verkoop van een product stop te zetten.

Eigendomsvoorbehoud

De producten blijven eigendom van The Natural Way tot volledige betaling van de producten.

Betaalbaarheid

The Natural Way zal geen producten versturen alvorens betaling ontvangen is.

Annulatie

Onverminderd de hieronder vermelde regeling in verband met het herroepingsrecht, kan een bestelling niet worden geannuleerd door de Klant.

Waardebonnen

Ook waardebonnen kunnen worden aangekocht. The Natural Way kan steeds de originele cadeaubon opvragen bij de Klant dus de waardebon dient (incl. de code) zorgvuldig bewaard te worden. In geval van diefstal (waaronder tevens begrepen het gebruik door onbevoegde derden van de code) of verlies (waaronder tevens begrepen het (per ongeluk) wissen van e-mails) vindt geen vergoeding plaats.

Iedere waardebon is voorzien van een unieke code. Dit kan een nummercode en/of pincode en/of tekstcode zijn. Deze code dient bij bestelling doorgegeven te worden.

De aard, waarde, duur, vervaldatum en/of eventueel toepasselijke overige specifieke gebruiksvoorwaarden vindt de Klant op de waardebonnen zelf/of in de e-mail waarin de code is opgenomen. Iedere waardebon is gedurende een bepaalde periode geldig. Na de vervaldatum kan de waardebon niet meer worden gebruikt.

Waardebonnen zijn niet inwisselbaar voor geld. De waardebon dient in één keer besteed te worden. Het eventuele niet-gebruikte bedrag gaat desgevallend verloren. Indien het totaalbedrag van de bestelling hoger is dan de waarde van de gebruikte waardebon(nen), dient het verschil betaald te worden met één van de overige betaalmethoden.

Indien The Natural Way overgaat tot restitutie van (een deel van) de betaalde bedragen, zal het deel van de prijs dat middels een waardebon werd betaald, terugbetaald worden door uitgifte van een nieuwe waardebon.

Per bestelling kan de Klant slechts één waardebon gebruiken.

Artikel 5. Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO.

Verzendkosten, eventuele reservatie- of administratiekosten of andere kosten worden apart vermeld alvorens u finaal de bestelling bevestigt.

The Natural Way is geenszins importkosten verschuldigd (customs taxes).

Speciale kortingen zijn enkel geldig voor de specifiek aangetoonde producten of diensten, periodes en voor zover de producten of diensten beschikbaar zijn en kunnen afhangen van specifieke voorwaarden.

The prijs verwijst enkel naar het product zoals beschreven en bevat geenszins bijhorende decoratieve items.

The Natural Way kan de prijzen te allen tijde aanpassen, maar de prijs die op de bestelling van de Klant van toepassing is, is deze vermeldt bij bestelling.

Artikel 6. Betaling

Het is mogelijk dat The Natural Way een voorschot vraagt. Zonder betaling van het gevraagde voorschot (indien van toepassing) gaat The Natural Way in ieder geval niet aan de slag.

Het voorschot en andere betalingen kunnen als volgt gebeuren:

  • via overschrijving op de The Natural Way bankrekening zoals onder artikel 1 hierboven vermeld;
  • via de webshop van de Website door middel van Bancontact, VISA, Maestro, Mastercard.

In het geval de uitgever van de kaart weigert om in te stemmen met de betaling, kan The Natural Way niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen of annulering van de bestelling. De betalingsgegevens zullen enkel gebruikt worden om de betalingstransacties door te laten gaan.

Eventueel uitgestuurde facturen van The Natural Way zijn betaalbaar binnen de dertig (30) na de factuurdatum. Facturen kunnen enkel schriftelijk worden geprotesteerd bij aangetekend schrijven binnen de zeven (7) dagen na factuurdatum en met vermelding van de factuurdatum, factuurnummer en gedetailleerde motivering. Indien The Natural Way geen (tijdige) betwisting bereikt binnen voorvermelde periode, wordt de factuur geacht aanvaard te zijn door de Klant.

Bij een laattijdige betaling zullen nalatigheidsintresten aangerekend worden aan een interestvoet van 8% en kan The Natural Way in ieder geval ook een forfaitaire schadevergoeding van 9%, met een minimum van honderd vijftig (150) euro aanrekenen.

Artikel 7. Levering van producten

Levering van fysieke producten

Alle fysieke producten worden opgehaald of worden geleverd op het bij de bestelling opgegeven leveringsadres. Er kan geleverd worden in de landen zoals aangegeven op deze pagina. Bestellingen worden verstuurd met bpost of een andere koerierdienst. De Klant mag de levering doorgaans binnen 1 werkdag verwachten in België en binnen de 2-5 werkdagen in Nederland.

De leveringskosten en verwachte levertermijnen worden duidelijk vermeld tijdens de aankoopprocedure.

Gelieve ervoor te zorgen dat het postpakket op het opgegeven adres kan geleverd (en desgevallend afgetekend) worden. Levering is gebeurd van zodra de levering een eerste keer is gebeurd. The Natural Way is niet aansprakelijk voor mislukte leveringen wanneer dit aan de Klant te wijten is, bijvoorbeeld de Klant heeft een onjuist of verouderd adres opgegeven of niemand is aanwezig op het door de Klant opgegeven adres. Voor een nieuwe levering kunnen bijkomende kosten gerekend worden.

Omwille van veiligheidsredenen is het mogelijk dat de koerier uw identiteitsgegevens of deze van de persoon aan wie geleverd dient te worden, gaat opvragen.

Tenzij de Klant-consument diens eigen koerierdienst gebruikt of het product zelf komt ophalen, gaat het risico van verlies of schade naar de Klant-consument over op het moment dat hij de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Voor Klanten-niet consumenten gaat het risico over van zodra het product de gebouwen van The Natural Way heeft verlaten.

Voor consumenten: Tenzij anders vermeld of uitdrukkelijk anders overeengekomen, zal The Natural Way het product in ieder geval binnen de dertig (30) dagen na de totstandkoming van de overeenkomst leveren. Mocht dit alsnog niet mogelijk zijn, dan zal The Natural Way de Klant daarvan uitdrukkelijk op de hoogte brengen en vragen om een redelijke levertijd af te spreken. Indien The Natural Way niet kan leveren binnen deze redelijke levertijd, kan de Klant annuleren en The Natural Way zal de betaalde bedragen terugbetalen binnen veertien (14) kalenderdagen. Er kan alsdan geen enkele andere compensatie gevraagd worden.

Artikel 8. Herroepingsrecht

Wanneer de overeenkomst tussen The Natural Way en de Klant een overeenkomst op afstand met een consument betreft, zijnde een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand of buiten de verkoopsruimte wordt afgesloten, heeft de Klant-consument het recht om de bestelling zonder boete of zonder opgave van redenen (hoewel The Natural Way steeds feedback dienaangaande apprecieert) te herroepen.

De Klant beschikt alsdan over een termijn van veertien (14) dagen om de overeenkomst te herroepen. Deze termijn verstrijkt veertien (14) dagen na de dag waarop:

  • de Klant of een door de Klant aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de producten fysiek in bezit neemt; of
  • indien de Klant in dezelfde bestelling meerdere producten heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd, de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit neemt; of
  • indien de levering van een goed bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen, de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel fysiek in bezit neemt;

Vóór het verstrijken van de herroepingstermijn stelt de Klant The Natural Way ondubbelzinnig op de hoogte van zijn of haar beslissing om de overeenkomst te herroepen. Daartoe kan de consument gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, opgenomen als bijlage 1 bij deze Voorwaarden of een andere ondubbelzinnige verklaring afleveren op het adres van The Natural Way of via e-mail waarin hij of zij verklaart de overeenkomst te herroepen.

De Klant dient alsdan de kosten van terugzending te dragen.

The Natural Way zal de Klant op de hoogte brengen van een weigering dan wel aanvaarding van het herroepingsrecht en bij een aanvaarding vergoedt The Natural Way alle van de Klant ontvangen betalingen, inclusief, desgevallend, de leveringskosten, onverwijld en in elk geval binnen veertien (14) dagen na de dag waarop The Natural Way wordt geïnformeerd van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. The Natural Way verricht de terugbetaling onder gebruikmaking van hetzelfde betaalmiddel als hetgeen door de Klant tijdens de oorspronkelijke transactie werd gebruikt, tenzij de Klant uitdrukkelijk met een ander betaalmiddel heeft ingestemd.

Onverwijld en in elk geval binnen veertien (14) dagen na de dag waarop de Klant zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan The Natural Way heeft meegedeeld, zendt de Klant de producten terug of komt hij deze overhandigen. De termijn is in acht genomen wanneer de Klant de producten terugstuurt voordat de termijn van veertien (14) dagen is verstreken.

Het gekochte product mag alleen in de originele staat en in de originele verpakking worden geretourneerd. Het principe is dat de Klant het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij of zij dat in een fysieke winkel zou mogen doen. De Klant is aansprakelijk voor de waardevermindering van de producten die het gevolg is van het behandelen van de producten dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de producten vast te stellen. Als het product dus niet meer verkoopbaar is door bijvoorbeeld bevuiling of beschadiging, zal aan de Klant de prijs van het product worden aangerekend.

The Natural Way mag wachten met de terugbetaling totdat zij alle producten heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de producten heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

1° de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

2° de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;

3° de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling van de levering is verbroken.

Artikel 9. Klachten en Garantie

The Natural Way doet haar best om een kwaliteitscheck te doen alvorens afhaling of verzending van producten, alsook om desgevallend te voorzien in de gepaste verpakking. Toch kunt u mogelijks klachten hebben over de geleverde producten. Na ontvangst van de bestelling van producten dient de Klant of de persoon aan wie geleverd diende te worden, de geleverde producten onmiddellijk te inspecteren en daarbij gebleken gebreken onmiddellijk en in ieder geval binnen de drie (3) kalenderdagen schriftelijk melden via e-mail of via een aangetekend schrijven.

Voor Klanten-consumenten geldt verder een wettelijke garantie voor elk gebrek dat bestaat bij de levering van de roerende lichamelijke zaken en dat zich manifesteert binnen een termijn van twee (2) jaar te rekenen vanaf de levering.

De kosten gemaakt om goederen terug te zenden, zullen in principe door de Klant gedragen worden tenzij de klacht gegrond blijkt te zijn of wanneer u niet de goedkoopste standaard leveringsoptie heeft gekozen. Wij raden u aan om de originele verpakking te behouden, alsook bewijs van aankoop en betaling.

Klachten worden in principe binnen de veertien (14) kalenderdagen beantwoord. Het indienen van een klacht heeft evenwel geen invloed op de betalingsverplichtingen van de Klant.

In geval van een gegronde klacht, heeft The Natural Way in principe het recht om de producten te vervangen. .

Artikel 10. Bescherming van persoonsgegevens

De persoonsgegevens van de Klant zullen verwerkt worden overeenkomstig de Privacy Policy, die via de homepage van de Website en deze link kan worden geconsulteerd. De Privacy Policy kan ook op eerste verzoek bekomen worden.

De Klant-onderneming geeft aan The Natural Way de toestemming om diens handelstekens, zoals naam en logo, te gebruiken in het kader van promotionele activiteiten. De Klant kan hier te allen tijde schriftelijk protest tegen uitbrengen, waarop de vermelding onmiddellijk en definitief wordt verwijderd.

Artikel 11. Gebruik van cookies

De Website maakt gebruik van cookies. Wij verwijzen hiervoor naar de Cookie Policy, die via de homepage van de Website en deze link kan worden geconsulteerd.

Artikel 12. Intellectuele eigendomsrechten

De Klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de producten en van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten, op eender welke drager, aan The Natural Way, dan wel haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, toebehoren.

Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan bv. auteursrechten op afbeeldingen, teksten, foto’s, logo’s, tekeningen, dan wel andere intellectuele eigendomsrechten zoals merknaam, patenten. Geenzins worden er intellectuele eigendomsrechten overgedragen aan de Klant.

De Klant krijgt een persoonlijk niet-overdraagbaar gebruiksrecht: de bestellingen dienen dus enkel voor gebruik van de Klant of de door hem ingeschreven personen.

Het is de Klant niet toegelaten een eventueel ontvangen paswoord aan derden over te maken en dient zijn inloggegevens en paswoord adequaat te beschermen. De Klant zal The Natural Way integraal vergoeden en vrijwaren voor alle schade ingevolge het verlies of vrijgave, al dan niet opzettelijk, van zijn inloggegevens en paswoord.

In geval van niet-naleving van de intellectuele eigendomsrechten van The Natural Way en bovenstaande voorschriften zal de Klant een forfaitaire schadevergoeding van 150% van de prijs verschuldigd zijn en dit voor iedere vastgestelde schending apart, onverminderd de vergoeding voor hoger bewezen schade. De Klant is verantwoordelijk voor ieder vastgesteld ongeautoriseerd gebruik door derden en zal The Natural Way hiervoor vrijwaren.

Artikel 13. Bewijs

De Klant aanvaardt uitdrukkelijk dat de overeenkomst elektronisch kan worden afgesloten. De Klant aanvaardt dat elektronische communicatie en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 14. Ondeelbaarheid

De eventuele nietigheid van een of meerdere van de bepalingen van deze Voorwaarden of andere voorwaarden van The Natural Way doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle andere clausules. In geval van nietigheid van een of meerdere bepalingen, zullen de Klant en The Natural Way, in de mate van het mogelijke volgens hun overtuiging, onderhandelen om de nietige bepaling(en) te vervangen door (een) equivalente bepaling(en) die beantwoord(t)(en) aan de algemene geest van de afgesloten voorwaarden.

Artikel 15. Aansprakelijkheid

De verbintenis is in hoofde van The Natural Way is een middelenverbintenis.

De aansprakelijkheid van The Natural Way, contractueel en extracontractueel, is beperkt tot het bedrag waarvoor haar aansprakelijkheidsverzekering tussenkomt, met inbegrip van het eigen aandeel.

Behoudens andersluidende dwingende wettelijke bepaling, zal The Natural Way in geen geval verplicht worden tot het vergoeden van onrechtstreekse of gevolgschade zoals maar niet beperkt tot schade aan derden.

Voor wat betreft Klanten-ondernemingen: The Natural Way sluit haar aansprakelijkheid geenszins uit voor een fout gepleegd of nalatigheid met bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te schaden of wanneer dwingende wettelijke bepalingen of rechtspraak een dergelijke uitsluiting of beperking zou verbieden.

Voor wat betreft Klanten-consumenten: The Natural Way sluit haar aansprakelijkheid voor haar opzet, grove schuld of die van haar aangestelden of lasthebber niet uit, noch, behouders overmacht, voor het niet uitvoeren van een verbintenis die één van de voornaamste prestaties van de overeenkomst vormde, dan wel de fout een lichamelijk letsel of de dood tot gevolg heeft of wanneer dwingende wettelijke bepalingen of rechtspraak een dergelijke uitsluiting of beperking zou verbieden.

De vervaldatum van de producten is te allen tijde te respecteren door de Klant. Deze is enkel geldig en dus is de kwaliteit van het product enkel gegarandeerd indien de verpakking nog niet is geopend en het product correct werd bewaard.

Onverminderd dwingende wettelijke bepalingen of bepalingen van openbare orde, vervalt elke aanspraak ten aanzien van The Natural Way  in elk geval indien de vordering in rechte niet is ingesteld binnen het jaar nadat de omstandigheid die aanleiding geeft of kan geven tot aansprakelijkheid ontdekt wordt, of redelijkerwijs kon ontdekt worden.

Alle elementen die, buiten de wil van The Natural Way, op het moment van het afsluiten van de overeenkomst redelijkerwijze onvoorzienbaar waren en onvermijdbaar zijn, en die voor The Natural Way de uitvoering van haar verbintenis onmogelijk maken, zoals maar niet beperkt tot elektronische panne, natuurelementen, files en ongevallen op Europese wegen, storingen in het (telecommunicatie-)netwerk of -verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de Website, brand, oorlog, overheidsregulering aangaande besmettelijke ziekten/epidemieën, zullen beschouwd worden als overmacht. The Natural Way kan niet aansprakelijk gesteld worden voor vertragingen of gebreken in de uitvoering indien dit te wijten is aan overmachtssituaties buiten diens wil of controle. Overmacht geeft The Natural Way daarenboven het recht de herziening of de opschorting, en in geval van blijvende overmacht, de ontbinding van de overeenkomst, te vragen en dit op eerste schriftelijk verzoek.

Artikel 16. Vertalingen

De Nederlandstalige tekst van deze Voorwaarden en eventuele andere voorwaarden van The Natural Way primeert op eventuele vertalingen.

Artikel 17. Overdraagbaarheid

De Klant kan zijn overeenkomst of een deel ervan niet overdragen aan een derde partij zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van The Natural Way of wanneer anders aangegeven door The Natural Way zelf.

Artikel 18. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing, ook wanneer de Klant zijn domicilie of vestiging of zetel in het buitenland heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit overeenkomsten of aanbiedingen die met The Natural Way gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken en hoven van het arrondissement waar The Natural Way haar zetel heeft, die exclusief bevoegd zijn, tenzij dwingende wetgeving dit zou verbieden.

Als consument heeft de Klant ook het recht om een klacht in te dienen bij een onafhankelijk geschillenorgaan. Hiervoor verwijst The Natural Way naar de website Onlinegeschillenbeslechting (ODR) van de Europese Commissie: ec.europa.eu/consumers/odr.

Artikel 19. Contactopname

Indien de Klant vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot deze Voorwaarden of andere voorwaarden van The Natural Way heeft, kan de Klant The Natural Way steeds bereiken via de contactgegevens vermeld in het artikel 1 van deze Voorwaarden.

The Natural Way zal de Klant zo spoedig mogelijk antwoorden.

BIJLAGE 1 MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

(Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

— Aan:

The Natural Way BV
Vlierstraat 89
9120 Beveren
België
+32476536643
BTW BE0774.939.334

Ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0774.939.334
RPR Gent (afdeling Dendermonde)
(verder genaamd ‘The Natural Way’)
E-mailadres: info@thenaturalway.be

 

— Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van

de volgende goederen (*)/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

— Besteld op (*)/Ontvangen op……………………………………………………………………………………………………………

— Naam /Namen consument(en) ………………………………………………………………………………………

— Adres consument(en) ……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

— Datum …………………………………………………………………………………………………

— Handtekening van consument(en)

(alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

 

Net Orders Checkout

Item Price Qty Total
Subtotal $0.00
Shipping
Total

Shipping Address

Shipping Methods